สัญญาการใช้ระบบ AccRevo

คู่สัญญาตกลงให้การใช้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำนิยาม
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด (“AccRevo”)
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้

ข้อ 2. ขอบเขตการให้บริการ
2.1 รูปแบบของการบริการ
การบริการตามสัญญาฉบับนี้เป็นการให้บริการแพลตฟอร์มบันทึกบัญชีที่เรียกว่า AccRevo โดย AccRevo จะมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบได้แก่ AccRevo Accistant และ AccRevo The Book โดยต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกรูปแบบบริการทั้งสองอย่างนี้ว่า “ระบบ” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับการใช้บริการระบบใดระบบหนึ่งหรือทั้งสองระบบก็ได้ ดังนี้
2.1.1 AccRevo Accistant เป็นระบบรูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ออกบิลและจัดการเอกสาร โดยเป็นระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ หรือแผนกการเงิน ซึ่งระบบ AccRevo Accistant ครอบคลุมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการเอกสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของธุรกิจได้ตลอด โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
2.1.2 AccRevo The Book เป็นระบบรูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่บันทึกบัญชี โดยเป็นระบบที่เหมาะสำหรับนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ซึ่งระบบ AccRevo The Book มีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) เข้ามาช่วยแปลงข้อความบนรูปภาพ ให้กลายเป็นตัวอักษร แปลงเป็นข้อความ สามารถรับเอกสารบัญชีจากการถ่ายรูป สแกนมาบันทึกบัญชีและบันทึกบัญชีเบื้องต้นให้อัตโนมัติ
    
2.2 การคิดค่าบริการ
2.2.1 เมื่อผู้ใช้บริการตกลงลงนามในสัญญาฉบับนี้แล้วนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับอัตราค่าบริการที่บริษัทกำหนด โดยอัตราค่าบริการของระบบจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ที่สอดคล้องกับระบบบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ โดยให้ถือว่าเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
2.2.2 สำหรับผู้ใช้บริการที่เลือกใช้บริการระบบ AccRevo Accistant เมื่อผู้ใช้บริการลงนามตอบรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการก่อนการเปิดระบบให้ผู้ใช้บริการ โดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)
2.2.3 สำหรับผู้ใช้บริการที่เลือกใช้บริการระบบ AccRevo The Book เมื่อผู้ใช้บริการลงนามตอบรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการก่อนการเปิดระบบให้ผู้ใช้บริการ หรือเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการที่เป็นสำนักงานบัญชี ในกรณีที่ทางสำนักงานบัญชีประสงค์จะรับผิดชอบค่าบริการแทน โดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)
2.2.4 เมื่อผู้ใช้บริการได้รับใบแจ้งค่าบริการ หากเห็นว่ามีรายการใดที่ได้รับแจ้งผิดไปจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจริง ให้ผู้ใช้บริการทำหนังสือขอตรวจสอบถึงบริษัทภายใน 15 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระในใบแจ้งค่าบริการ โดยบริษัทจะลดหย่อนค่าบริการให้เฉพาะในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคของบริษัทเองเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาลดหย่อนค่าบริการให้ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด สำหรับเหตุขัดข้องที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการและ/หรือบริการ ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการยกเว้นหรือมีส่วนลดค่าบริการ
2.2.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามกำหนดเวลา ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าปรับเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ของค่าบริการที่ยังค้างชำระอยู่

2.3 ระหว่างการดำเนินการ
2.3.1 บริษัทจะจัดอบรมการใช้งานเกี่ยวกับระบบ AccRevo ซึ่งจะจัดให้มีการอบรมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - บริษัทให้สิทธิในการเข้าอบรมการใช้งานระบบ AccRevo หรือการอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนดการและรูปแบบการอบรมที่บริษัทกำหนดขึ้น จำนวน 2 ครั้งแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบกำหนดการอบรมที่ทางบริษัทได้มีการจัดไว้ให้ผ่านช่องทาง www.accrevo.com หรือผ่านช่องทาง Line Official Account: @accrevo
2.3.2 สำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line Official Account: @accrevo ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูและให้คำแนะนำด้านการใช้งานในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดการใช้งานระบบ
2.3.3 บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ในเรื่องเงื่อนไข ราคา หรือวิธีการให้บริการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งไปทางอีเมลให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนอย่างน้อย 30 วัน

2.4 การใช้บริการเพื่อกิจการของตน
ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการเพื่อกิจการของตนเองเท่านั้น จะใช้เพื่อกิจการอื่นใดไม่ได้ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัท สัญญาใช้บริการฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ใช้บริการ ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ข้อ 3. ระยะเวลาของสัญญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีบัญชีของผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่ หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญา ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการต่ออายุได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนทางอีเมลหรือในลักษณะอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่จะมีการต่ออายุการบริการใดๆ สำหรับระยะเวลาใหม่และให้ผู้ใช้บริการแสดงความยินยอมให้ต่ออายุของสัญญาข้างต้นด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเริ่มต้นให้บริการในปีถัดไป ให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับนี้ เป็นวันที่บริษัทได้เริ่มต้นการส่งมอบระบบให้แก่ผู้ใช้บริการ

ข้อ 4. การคืนค่าบริการ
ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนค่าบริการ หลังจากที่มีการชำระค่าบริการ และดำเนินการเปิดระบบเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 5. การเลิกสัญญา
5.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ
5.1.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง customercare@accrevo.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลโดยทันที (ปิดบัญชีผู้ใช้ ก่อนสิ้นระยะเวลาการใช้บริการ) บริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
    
5.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของบริษัท
5.2.1 บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อบริษัททำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญามีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 6. การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน
6.1 หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆในการดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันต่อไปโดยเบื้องต้นบริษัทมีมาตรฐานการให้บริการ (SLA) โดยใช้ช่องทาง Line Official Account: @accrevo เป็นช่องทางการสื่อสารหลัก
    
6.2 บริษัทจะให้บริการในเวลาทำการ ผ่านช่องทาง Line Official Account: @accrevo ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือ เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท หรือเป็นเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งในกรณีที่มิใช่ความผิดของบริษัท ผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทมิได้

6.3 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบและบริษัท จะแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ปกติในเวลาที่เหมาะสม โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเอง

ข้อ 7. ข้อจำกัดความรับผิด
7.1 หากผู้ใช้บริการมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหาย (รวมถึงการละเมิดตามข้อตกลงในสัญญานี้) เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้ใช้บริการตกลงว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของผู้ใช้บริการซึ่งจะได้รับจากบริษัท ก็คือการเรียกค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ผู้ใช้บริการชำระให้แก่บริษัทหนึ่งเดือน
    
7.2 เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกเงินได้จาก
7.2.1 การสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง
7.2.2 การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)
7.2.3 การสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)
7.2.4 การสูญเสียสัญญาหรือธุรกิจ หรือการสูญเสียหรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล
7.2.5 การสูญเสียหรือค่าเสียหายพิเศษ โดยอ้อม ต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษ และ
7.2.6 เท่าที่กฎหมายอนุญาต การสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยตรงที่เกินจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้น ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับแม้ว่าการแก้ไขเยียวยานี้จะไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

ข้อ 8. การรักษาความลับ
ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าบรรดาเอกสารและ/หรือข้อมูลใดๆของอีกฝ่าย ที่ได้ทราบจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ให้ถือว่าเป็นข้อมูลความลับร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาฉบับนี้เท่านั้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลใดเป็นอันขาด รวมทั้งจะดำเนินการให้พนักงาน และ/หรือลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของตน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่รับรู้หรือรับทราบข้อมูลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในกรณีดังนี้
8.1 ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ

8.2 เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยฝ่ายที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า เพื่อให้อีกฝ่ายนั้นได้ดำเนินการใดๆ เท่าที่จำเป็น อันจะเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายของตนได้ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือ

8.3 ข้อมูลและ/หรือเอกสารนั้น
8.3.1 เป็นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และสาธารณชนสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ได้ฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ หรือ
8.3.2 เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงรักษาความลับของทั้งสองฝ่าย หรือ
8.3.3 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการเปิดเผยจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย
8.3.4 อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น

ข้อ 9. กรณีที่บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการระบบ
บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการระบบเป็นการชั่วคราวต่อผู้ใช้บริการได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ที่ บริษัท สามารถระงับการให้บริการได้ทันที
9.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท

9.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล

9.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ

9.4 ผู้ใช้บริการ นำบริการไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำผิดหน้าที่ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

9.5 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งค่าใช้บริการ 2 คราวติดต่อกัน

9.6 บริษัทพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการตามข้อตกลงนี้ไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ

9.7 บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบที่ใช้ในการให้บริการ

ข้อ 10. สิทธิในการยกเลิกการให้บริการ
บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

ข้อ 11. การโอนสิทธิ
11.1 บริษัท ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

11.2 ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทแอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด หรือบุคคลอื่น บริษัทอาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ ในกลุ่มของบริษัทแอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครใจเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 12. กฎหมายที่ใช้บังคับ
สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

ข้อ 13. ความสมบูรณ์ของสัญญา
หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือว่าแยกข้อที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายข้อนั้นออกจากข้อที่ยังสมบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร